авион

 • 81аерофотограметрија — (грч аеr, phos светлина, gramma буква, metria мерење) 1. премерување на земјиштето од авион со специјални фотографски апарати, 2. целокупната работа во врска со изработката на карти и планови врз основа на снимки на теренот од воздух …

  Macedonian dictionary

 • 82аерофотографија — (грч аеr phos светлина graphia пишување) примена на фотоапарат за перспективно снимање на разни објекти, особено на земјиште од воздух (од авион) …

  Macedonian dictionary

 • 83амортизација — (лат amortisatio) 1. постепено отпишување на вредноста на инвестираниот имот, треба да се изрази намалувањето на вредноста на зградите, машините, уредите и инвентарот поради употребата, односно дотраеноста, 2. екон надоместување на вложените… …

  Macedonian dictionary

 • 84амфибија — (грч amphibios) 1. зоол животно што живее и на копно и во вода, водоземец, 2. бот растение што расте и на копно и во вода (трска, шамак и др), 3. аерохидроплан, авион што може да се спушти и на вода, 4. тенк конструиран за движење по копно и по… …

  Macedonian dictionary

 • 85атерира — (фр atterrir) ce спушта на земја со авион или со друго летало …

  Macedonian dictionary

 • 86бомбардер — (фр. bombardeur) вој. 1. авион од кој се фрлаат бомби 2. авијатичар што фрла бомби …

  Macedonian dictionary

 • 87бомбардира — (фр. bombarder) вој. 1. фрла бомби од авион врз некој објект 2. бие некој објект од топови 3. фиг. опсипува некого со нешто (со пратки, подароци, прашања, пофалби и др.) …

  Macedonian dictionary

 • 88букинг — (анг. booking) 1. книжење, запишување во книга 2. резервирање на место (во хотел, воз, авион и сл.) …

  Macedonian dictionary

 • 89вариометар — (лат. varius различен, грч. metron мера) физ. 1. секој апарат со кој може да се мерат колебањата на некоја физичка големина, особено апарат за мерење на геомагнетните варијации 2. авиј. апарат за мерење на брзината на дигањето или на спуштањето… …

  Macedonian dictionary

 • 90вертиплан — (лат. vertex, verticis врв, грч. planaomai лута, кружи) тип на авион што летнува и се спушта вертикално …

  Macedonian dictionary